top of page

阻塞型睡眠呼吸中止症對健康造成的危險因子

1.心血管疾病                        5.心律不整,心肌梗塞導致猝死         

2.中風                                   6.憂鬱

3.高血壓                               7.意外傷害,如易疲勞駕駛導致車禍受傷

4.第二型糖尿病                     8.腦缺氧受損 (腦損傷無法修復)

​透過量表簡單了解自身狀況

bottom of page